De Mars

Het gebied De Mars, met een groot aantal geulen van het Rijnsysteem, ligt tussen Kesteren en Ingen. De Rijn heeft zich hier in de loop der eeuwen enkele malen verlegd, waardoor een opeenvolging ontstond van geulen en oeverwallen. De oude geulen zijn nog te herkennen aan de weteringen die er door lopen.

De oude Rijnloop vlak onder de oude winterdijk is de meest opvallende. In de 18e eeuw werd de marsdijk aangelegd en sindsdien loopt de Rijn vlak onder Rhenen langs en verplaatst zich nauwelijks meer. Het voorkomen van zandbanen (oeverwallen) en kleibanen in de ondergrond maakt het gebied interessant voor de grondstofwinning. Zowel Bonte Morgen als Marspolder zijn zo ontstaan. De terreinen zijn zodanig afgewerkt dat een mooi natuurgebied is ontstaan, met glooiende oevers en eilandjes.

Omdat de terreinen pas kort geleden als natuurgebied zijn ingericht moet de vegetatie nog tot ontwikkeling komen. Wel komen er al een aantal bijzondere plantensoorten voor, zoals driedistel, gewone agrimonie, goudhaver, kamgras en veldgerst. Vooral driedistel is bijzonder, omdat die in het Rivierengebied algemeen als verdwenen werd beschouwd. Door de goede waterkwaliteit in de Marspolder is hier in de toekomst nog een en ander aan vegetaties te verwachten. De goede waterkwaliteit is te danken aan het feit dat de Marspolder hydrologisch volledig ge´soleerd is. Er is alleen regenwater- en kwelwaterinvloed.